//////

Archive for the ‘Rolnictwo’ Category

postheadericon Budowa domów drewnianych i szkieletowych na małej działce

Prawda jest taka, że jeśli już ktoś zdecydował się na zainwestowanie pieniędzy w działkę, to jednak w późniejszym czasie będzie chciał w jakiś sposób tego typu przedsięwzięcie wykorzystać. I tak przykładowo nieprawdopodobnie dużym zainteresowaniem cieszą się przeróżnego rodzaju opcje takie jak właśnie budowa domów drewnianych i szkieletowych . Z tego właśnie powodu, nawet jeśli ktoś początkowo czuje się zagubiony to jednak po sprawdzeniu swoich możliwości całkowicie zmieni swoje zdanie. Należy przede wszystkim pomyśleć nad tym, w jaki sposób kiedyś budowano oraz co tak naprawdę zmieniło się przez te wszystkie lata. Być może dla bardzo wielu osób tego typu rozwiązanie będzie miało szansę okazać się w pełni komfortowym. Nawet na bardzo małej działce można będzie stworzyć uroczy domek w którym miło będzie się spędzało czas. Dlatego można dać sobie czas na to, by mimo wszystko wiedzieć, jak wiele możliwości jeśli chodzi o powstanie takiego domu posiadamy. Z pewnością dla wielu będzie się to mogło okazać pełnym zaskoczeniem.

 

postheadericon ETYKA ZAWODU ROLNICZEGO

Rolnictwem zajmowali się nasi przodkowie od niepa­miętnych czasów. Rolnictwo związane z osiadłym trybem życia rozwinęło się po okresie pasterskim, koczowniczym. Mimo że ludzie zajmowali się rolnictwem, nikomu nie przychodziło do głowy posługiwać się terminem zawodu rolniczego. Rolnictwo — podobnie jak dawniej inne formacje, a więc zbieractwo, myśliwstwo i pasterstwo — było sposobem życia większości ludności naszego kraju. Dziecko dochodzące do okresu świadomości w sposób najbardziej naturalny stopniowo włączało się do zajęć rodziny, w której zajęcia domowe wiązały się w sposób niejako organiczny z zajęciami w gospodarce w ogóle, a w gospodarce rolnej w szczególności. Na wsi istniał określony, naturalnie ukształtowany sposób życia ludności, a zajęcia rolnicze stanowiły pewną część normalnych zajęć ludzkich. W miarę rozwoju spo­łeczeństwa, jego stopniowego rozwarstwiania się, wydzieliły się niektóre zajęcia prowadzone początkowo w każdej rodzinie. Za­częły się wykształcać początki różnych rzemiosł, nastąpiło też pewne wyodrębnienie zajęć rolniczych w ramach owego trady­cyjnego sposobu życia ludzi wsi.

postheadericon NATURALNE ZAJĘCIE

Rolnictwo było zajęciem naturalnym, rolnictwem zajmowano się na mocy urodzenia się na wsi, w rodzinie wiejskiej lub rol­niczej; zajęcia tego nie wybierano, zajęcia tego też się nie uczo­no. Do sposobu życia na wsi należało, jako rzecz oczywista i przyrodzona, zajmowanie się — jak byśmy dziś powiedzieli — produkcją rolniczą. Umiejętność rolnictwa przejmowana była od ojca i dziada, rzadziej nabywano ją przez pobyt lub pracę w in­nym gospodarstwie rolnym. W późnym średniowieczu ukazały się po łacinie pierwsze książki rolnicze, które były czytywane przez nielicznych przedstawicieli warstw oświeconych. To wszy­stko jednak nie miało charakteru uczenia się rolnictwa w tym celu, aby nim się zająć; w najlepszym wypadku uzupełniano swoje wiadomości uzyskane w domu rodzinnym lub pobyt i pracę w rodzinie rolniczej.

postheadericon ZMIANA SYTUACJI

Sytuacja, jak sądzę, zaczęła się zmieniać dopiero w miarę ekonomicznego rozwoju kraju i powstawania coraz to innych działów gospodarki narodowej. Przed mieszkańcami wsi, uro­dzonymi w środowisku rolniczym, zaczęły się odkrywać nowe możliwości. Coraz częściej stawali oni — z własnej woli lub wskutek różnego zbiegu okoliczności — przed koniecznością wyboru: pozostać w rolnictwie czy przejść do innej pracy, jak to się mówiło — obrać sobie określony zawód. Nie było wtedy jeszcze mowy o wyborze między zawodem rolnika i innym. Mówiło się: pozostać na gospodarstwie lub wybrać i wyuczyć się zawodu. Jak z tego wynika, tą nową jakością, która stwo­rzyła pojęcie i termin zawodu, były: fakt dokonania wyboru i fakt nauczenia się fachu—zawodu. Rolnictwo zaczęło się szybko rozwijać. Wiedza nabyta w rodzinie i przejęta od ojca i dziada zaczęła nie wystarczać. Aby pozostać w gospodarstwie i by uzyskać efekty, koniecznym stało się uczenie lub douczanie.

postheadericon PRÓBA DEFINICJI

Jak to pięknie napisał Stefan Moszczeński: „rolnictwo z wiedzy empi­rycznej stało się nauką”. I tu, jak sądzę, dochodzimy do warun­ków, które powinny być spełnione, by rolnictwo stało się zawo­dem: musi być ono świadomie obierane, trzeba też go się uczyć.Dochodzę zatem do próby definicji zawodu rolniczego. Rol­nictwo staje się zawodem, a nie sposobem życia, wówczas, gdy człowiek pracuje w rolnictwie wskutek świadomego wyboru oraz gdy nabędzie wiedzę w zakresie rolnictwa.Zwykle praca rolnika porównywana bywa z pracą w prze­mysłach wydobywczych, a więc przede wszystkim w górnictwie oraz w pewnym stopniu w rybactwie morskim. Uważa się, że charakter pracy w rolnictwie i w tych przemysłach jest zbliżony, gdyż i tu, i tam wydobywa się lub zbiera to, co zostało wytwo­rzone przez naturę.

postheadericon POZORNE PODOBIEŃSTWO

Podobieństwo jest jednak tylko pozorne. Po­lega ono jedynie na tym, że zarówno w przemyśle wydobyw­czym jak i w rolnictwie produkt powstaje w wyniku procesów naturalnych. Natomiast różnica jest zasadnicza: w przemyśle wydobywczym człowiek eksploatuje to, co już zostało wytwo­rzone przez naturę, w rolnictwie zaś produkty powstają w aktual­nym procesie produkcyjnym, opierając się na siłach natury, które jednak są kształtowane przez twórczy umysł i ręce czło­wieka. Człowiek w rolniczym procesie wytwórczym występuje nie­jako w roli przedsiębiorcy, dysponującego wielką liczbą drob­nych miniproducentów, jakimi są rośliny i zwierzęta. Ten przed­siębiorca—człowiek musi podpatrywać bieg życia roślin i zwierząt i na tej podstawie stwarzać im optymalne warunki rozwoju.

postheadericon W WIĘKSZOŚCI ZAWODÓW

W większości zawodów pozarolniczych można na pewien okres odejść od zawodu, w określonych działach gospodarki narodowej można też okresowo przerwać produkcję. W rolni­ctwie nie można tego zrobić. Dlatego właściwością zawodu rol­nika—praktyka, zwłaszcza w produkcji zwierzęcej, jest ciągłość pracy w roku. Ta właściwość produkcji rolniczej przyczynia się do odejścia z tego zawodu wielu ludzi. Prawdziwy (powiedział­bym — rasowy) rolnik kształtuje żywe organizmy roślinne i zwierzęce. Można go w pewnym stopniu porównać do artysty, tworzącego dzieła sztuki; odczuwa on podobne radości jak arty­sta, któremu się uda stworzyć coś pięknego. Podobnie też jak artysta pasjonuje się uzyskanymi wynikami. Jest rzeczą po­wszechnie znaną, że rolnicy z zamiłowania, gdy się ze sobą spot­kają, rozmawiają tylko o rolnictwie.

postheadericon W INNYCH ZAWODACH

W innych natomiast za­wodach często bywa tak, że gdy się spotkają fachowcy, zastrze­gają sobie, by nie mówić o sprawach fachowych, bo mają tego dość na co dzień i stale w miejscu pracy. Omawiając różne drogi wejścia do zawodu rolniczego mam na myśli zajęcie się pracą w rolnictwie z wyboru. Na dokonanie tego wyboru mają jednak wpływ określone warunki i sytuacje, które zazwyczaj ułatwiają bądź utrudniają podjęcie .tej decyzji. Rozpatrzymy zatem trzy różne drogi, które prowadzą do wyboru tego zawodu. Drogi te prowadzą przez urodzenie się w rodzinie rolniczej, przez zupełnie niezależny wybór, wreszcie przez przy­padek.

postheadericon W ROLNICZEJ RODZINIE

Urodzenie się w rodzinie rolniczej ułatwia z pewnością pod­jęcie zawodu rolniczego. Do niedawna jeszcze było prawie oczy­wiste, że syn rolnika przede wszystkim powinien zostać rolni­kiem, a jeśli nim nie zostaje to tylko dlatego, że istnieją jakieś ku temu powody. Najczęściej tym powodem było zbyt małe gospodarstwo, którego nie można już było właściwie dzielić i dlatego inni synowie, poza jednym, musieli wyjść z gospodar­stwa. Następca predestynowany na przyszłego gospodarza podej­mował tę decyzję właściwie jako rzecz naturalną. Natomiast inni synowie mieli w zasadzie możność podejmowania swobodnej decyzji: czy obrać sobie jakiś fach (z rolniczym włącznie), czy też w dalszym ciągu prowadzić rolniczy sposób życia, pozos­tając w gospodarstwie rodzinnym w charakterze niejako wy­robnika lub starając się przez małżeństwo uzyskać status gospo­darza.

postheadericon W ZWIĄZKU Z PRZEMIANAMI

Dzisiaj w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi, jakie zaszły i zachodzą w naszym kraju, sytuacja trwająca przez wiele wieków zmienia się. Naturalni kandydaci do zawodu rol­niczego, teoretyczni następcy gospodarza, nie czują się związani z tą — zdawałoby się — uprzywilejowaną sytuacją, w jakiej się znajdują, i zaczynają, zupełnie niezależnie od swego położenia, podejmować decyzje: pozostawać w rolnictwie i zdobyć zawód rolniczy, czy też starać się o zdobycie innego zawodu?Na świadomy wybór zawodu rolniczego wpływać może rów­nież dobry przykład sąsiada, jeśli ten miał dobre wyniki w rol­nictwie i dzięki temu uzyskał wyższy niż inni, a nieraz bardzo wysoki standard życia. Pochodzenie rolnicze z pewnością ułat­wia wejście do zawodu rolniczego; na ogół taka młodzież uzysku­je lepsze wyniki w nauce przedmiotów zawodowych, a później uzyskuje lepsze wyniki w produkcji. Zasada ta zna jednak rów­nież dosyć liczne wyjątki.